Regulamin

Regulamin konferencji “Playful Parenting. Rodzicielstwo przez Zabawę”

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z konferencji “Playful Parenting. Rodzicielstwo przez Zabawę”, zwanej w dalszej części regulaminu Wydarzeniem.

2. Wydarzenie odbędzie się online w dniu 20.11.2021, w godzinach godzinach 10-20. Ponadto uczestnicy otrzymają dostęp do nagrywanych wywiadów na okres 3 miesięcy, czyli do dnia 20.02.2022r.

3. Organizatorem Wydarzenia jest:

Dorota Blumczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

By być Dorota Blumczyńska
Drzewieckiego 36/5 54-129 Wrocław
NIP 7343290857, REGON 384896898

zwana dalej Organizatorem.

Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail konferencja@rpz.edu.pl

4. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Wydarzenie poprzez zgłoszenie mailowe.

II. Zasady uczestnictwa

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej rpz.edu.pl O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały się dokonując zakupu w sklepie internetowym na stronie rpz.edu.pl

3. Zgłoszenie na Wydarzenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:

  • trzymiesięczny dostęp do 5 wywiadów,
  • udział w wybranym webinarze online, w czasie rzeczywistym,
  • udział w dwugodzinnym spotkaniu z Lawrence’m Cohenem i Ilizbeth Wolheim z możliwością zadawania pytań. 

5. Informacje o programie, opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia: rpz.edu.pl

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji oraz opłaty za Wydarzenie.

9. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

10. Koszt uczestnictwa wynosi 140zł, chyba, że uczestnik dysponuje kodem zniżkowym.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Wydarzenie.

12. Po dokonaniu opłaty przez Uczestnika Organizator wysyła do Uczestnika informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.

13. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu do 14 dni od daty zakupu Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty za Wydarzenie. 

15. Do udziału w Wydarzeniu niezbędny jest dostęp do urządzenia posiadającego połączenie z Internetem. 

III. Inne kwestie

1. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Wydarzenie. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

3. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres email: konferencja@rpz.edu.pl

4. Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia dostępu do w Wydarzenia. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje zgłoszone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia rozpatrzone zostaną w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Organizator nie odpowiada za trudności związane z odbiorem konferencji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w tym warunków technicznych połączenia prelegentów lub uczestników. 

7. W przypadku nieobecności prelegenta webinaru wynikającego z przyczyn losowych, w przeciągu 3 dni od zakończenia konferencji zostanie wyznaczony nowy termin spotkania w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia konferencji. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2021r.

9. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.